Skip to main content
De kwaliteit van ons onderwijs De kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs

Home  › ... Informatie › Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs

De evaluatie van ons onderwijs gebeurt op verschillende manieren. De inspectie controleert het onderwijs regelmatig en publiceert haar bevindingen op het internet. Daarnaast vindt er bijsturing plaats naar aanleiding van analyse van de opbrengsten. Ook de evaluatie van externe (bijv. het Cito) en interne toetsen kunnen reden zijn voor bijsturing. We maken gebruik van de kwaliteitskaarten. Tweemaal per jaar scoren we als team de kaarten. Op zo’n scoremoment kijken we kritisch naar ons eigen onderwijs. De bevindingen worden besproken en geëvalueerd. Deze evaluatie zullen we indien nodig omzetten in verdere handelingen. Daarnaast houden we regelmatig een leerling-enquête en een ouder-enquête, zodat ook u de gelegenheid krijgt ons kritisch te volgen en adviezen te geven.

Handelingsgericht- en Opbrengstgericht werken (HGW en OGW)

Op de Livingstoneschool werken we handelingsgericht (HGW). Dit betekent dat we denken in mogelijkheden. Hierdoor staan de onderwijsbehoeften van onze groepen en onze leerlingen centraal. Uiteraard heeft de leerkracht hierbij een belangrijke rol. Het is dan ook van belang om de deskundigheid van onze leerkrachten op didactisch en pedagogisch gebied op een hoog niveau te houden. Ook de ouders worden betrokken bij het HGW. Zij hebben een belangrijke rol. Wij zien ouders namelijk als deskundigen waarmee we regelmatig afstemmen over de kinderen.  

Binnen het handelingsgericht werken, werken we in de groepen op drie niveaus. Hiermee krijgt iedere leerling instructie op zijn of haar niveau. De doelen, het onderwijsaanbod aan de verschillende niveaugroepen en de organisatie hiervan worden beschreven in zogenaamde groepsplannen per vak. Deze plannen worden tweemaal per jaar, nadat de methode-onafhankelijke toetsen zijn afgenomen, bijgesteld en aangepast. 

Het werken aan een opbrengstgerichte cultuur ziet er op de Livingstoneschool als volgt uit: 

  • We werken met een duidelijke toetskalender waarin het afnemen en analyseren van toetsen en het planmatig werken aan verbetering van opbrengsten op leerling-, groep- en schoolniveau door middel van protocollen is opgenomen. 
  • De schoolleider en de interne begeleiders (Ib-ers) hebben geleerd een opbrengstgerichte cultuur te integreren in de huidige schoolcultuur. 
  • De schoolleider, Ib-ers en de leerkrachten hebben geleerd resultaten op waarde te schatten en zijn in staat om te werken met prognoses. 
  • Tijdens groepsbesprekingen staan naast het pedagogische klimaat ook de opbrengsten centraal.
  • Er wordt gewerkt met rapportages waarin de tussenresultaten en de eindresultaten staan opgenomen met een prognose voor de eindresultaten van het volgende jaar. Daarnaast komen leerkrachten per bouw bij elkaar om tijdens intervisiemomenten elkaar te bevragen over de behaalde resultaten. Dit leidt tot adviezen over het vervolgtraject. 

Professionalisering van het onderwijspersoneel

We zorgen door middel van gerichte nascholing dat we de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. We zijn op dit moment bezig met professionalisering en eigenaarschap door middel van stuurteams. Er vindt binnen ons team scholing plaats, zodat elke leerkracht aan de hand van het Expliciete Directe Instructiemodel succeservaringen en betere leerprestaties bij de leerlingen weet te bewerkstelligen. Naast deze teambrede scholing vindt er ook individuele scholing plaats, bijvoorbeeld een opleiding tot rekenspecialist.

Overgang van groep 2 naar 3

De overgang van de kleuterbouw naar groep 3 is altijd een spannende overgang voor ouders en kind. Daarom besteden wij er veel aandacht aan om die drempel te verlagen. In laatste maanden voor de zomervakantie is er al een aantal activiteiten om de kinderen kennis te laten maken met groep 3. We maken hierbij gebruik van een overgangsprotocol.

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 

Om onze leerlingen van de groepen 7 en 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, bezoeken wij met hen een aantal open dagen en geven wij ze een zo volledig mogelijke voorlichting. Daarnaast helpen wij hen met het plannen van het huiswerk, dat met regelmaat wordt meegegeven. Ook de ouders nemen wij mee vanaf groep 7 in het VO-traject. In groep 7 is er een voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs. Aan het eind van groep 7 vindt het VO-prognosegesprek plaats. Hierdoor heeft u als ouder alvast een indicatie naar welk niveau uw zoon/dochter zou kunnen doorstromen. Begin groep 8 wordt het gesprek hervat en na de toetsen in januari volgt in februari een definitief schooladvies, zodat alle leerlingen van groep 8 half maart aangemeld kunnen worden. In de schoolgids kunt u de uitstroomgegevens terugvinden van de groep 8-leerlingen naar het VO.

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact