Skip to main content

Zorgbreedte: Uw kind, onze zorg!

Algemeen

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen is het natuurlijk in de eerste plaats van belang dat leerkrachten goed observeren en reageren op signalen van de kinderen en ouders. Om dit systematisch te laten plaatsvinden heeft onze school een leerlingvolgsysteem. Dat is een systeem waarbij we de ontwikkeling van de leerlingen systematisch in kaart brengen in vergelijking met een bepaalde vastgestelde norm. Het volgen van de leerlingen begint vanaf dat uw kind op school komt en gaat door tot de leerlingen van school af zijn. Op deze manier kunnen we een bepaalde achterstand of voorsprong vroegtijdig in kaart brengen en er adequaat op reageren.

Ontwikkeling van Kleuters

Bij de kleuters maken we gebruik van ‘KIJK!’ om de leerlingen te volgen. KIJK! is een observatie- en registratie-systeem, dat ons helpt bij het op systematische wijze verzamelen van informatie over de totale ontwikkeling van een kind. Met KIJK! brengen we in beeld wat uw kind al kan of weet en welke volgende stap in zijn/haar ontwikkeling mogelijk is. Op basis van deze informatie kunnen wij inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind door onze activiteiten af te stemmen op zijn/haar individuele mogelijkheden.

KIJK! omvat basisgegevens en ontwikkelingslijnen. De basisgegevens zijn onder andere basiskenmerken en betrokkenheid. Bij deze basisgegevens wordt er gekeken of een kleuter lekker in zijn vel zit, een gezonde mate van ondernemingslust aan de dag legt en zelfvertrouwen heeft en of hij/zij voldoende betrokken is bij de activiteiten. Deze basiskenmerken zijn een voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. 
De ontwikkelingslijnen bevatten gebieden als spelontwikkeling, motoriek, taalontwikkeling, beginnende geletterdheid, ruimtelijke oriëntatie en beginnende gecijferdheid.

In groep 1 worden in juni de CITO-toetsen taal en rekenen voor kleuters groep 1 afgenomen. In januari in groep 2 en zo nodig nogmaals in juni in groep 2 worden de CITO-toetsen taal en rekenen voor kleuters groep 2 afgenomen. Deze CITO toetsen zijn onafhankelijk van een methode en maken het ons mogelijk om door middel van de resultaten het niveau van ons onderwijs te spiegelen aan een landelijk gemiddelde. De resultaten van de CITO-toetsen worden ingevoerd in Parnassys, ons webbased leerling administratie- en leerlingvolgsysteem. Van de registratie van de KIJK! basisgegevens en ontwikkelingslijnen en van de resultaten op de CITO-toetsen van uw kind wordt tweemaal per jaar verslag aan u uitgebracht door middel van een rapport.

Cognitieve ontwikkeling in de groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen die bij de verschillende methoden horen, door de leerkrachten afgenomen en bijgehouden in ons webbased leerling volg- en leerling administratiesysteem Parnassys. Op deze manier kunnen leerkrachten zien of stof begrepen is en welke leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben.

In de groepen 3 t/m 7 nemen we twee maal per jaar CITO toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, voor spelling en voor rekenen/wiskunde. Daarnaast hanteren we voor technisch lezen het AVI systeem. In groep 8 nemen we midden in het jaar nog eenmaal bovenstaande CITO toetsen af, waarna doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs volgt (zie VO-procedure). In april wordt dan de landelijke CITO eindtoets voor het basisonderwijs afgenomen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Omdat wij van mening zijn dat een kind zich pas cognitief kan ontwikkelen als het goed in zijn vel zit en zich veilig voelt, besteden wij ook veel aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.

De eerste weken van het schooljaar zijn we veel bezig met de groepsvorming. We nemen in die weken ook steeds de zogenaamde groepsthermometer af, waarin in kinderen op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe ze vinden dat het gaat met hun eigen welbevinden, hun relatie met de rest van de groep en hun relatie met de leerkracht. Bij onvoldoende scores voert de leerkracht een gesprekje met de betreffende leerling om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

Na een aantal weken wordt het sociogram afgenomen waarmee de plek van iedere leerling binnen de groep bepaald kan worden. Door middel van de analyse hiervan stelt de leerkracht samen met de IB-er een plan van aanpak op.

De registratie van de sociaal emotionele ontwikkeling in de groepen 3 t/m 8 gebeurt door middel van ZIEN!, een geïntegreerde applicatie in ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

ZIEN! maakt een analyse van de gegevens uit observaties en geeft dan handelingssuggesties waarmee de leerkracht de groep of een individuele leerling kan ondersteunen. In ZIEN! worden twee graadmeters gehanteerd: welbevinden en betrokkenheid, waarmee gesignaleerd wordt of een leerling in staat is te profiteren van het onderwijsaanbod. De scores op de vijf sociale vaardigheden sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen geven de leerkracht mogelijk inzicht in de oorzaak van een lager welbevinden of lagere betrokkenheid.

Merken we dat extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep niet voldoende aanslaat, dan kunnen de leerlingen bij ons op school SIJS (sterker in je schoenen staan) volgen om in een kleiner groepje buiten de klas te oefenen met sociale vaardigheden.

Zo nodig kunnen wij advies inwinnen bij de orthopedagoog die aan onze school verbonden is of andere externe deskundigen. Elke vorm van ondersteuning wordt eerst met ouders besproken

Intern begeleider en zorgniveaus

Vier maal per jaar in november, januari, april en juni houden de intern begeleider en de groepsleerkracht een leerlingbespreking. Tijdens deze leerlingbespreking wordt gekeken  hoe het met de groep en individuele leerlingen gaat op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Er wordt besproken welke aanpassingen c.q. extra zorg de groep nodig heeft in de komende tijd. Leerlingen waarover zorg is, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarin besproken wordt welke ondersteuning er geboden zou kunnen worden. De leerkracht voert een zogenaamd kindgesprek met de betreffende leerling, zodat ook de leerling betrokken is bij de hulpplannen die opgesteld worden.

Voor leerlingen die binnen de school, maar buiten de groep ondersteuning krijgen wordt een handelingsplan opgesteld, waarin vermeld wordt wat het doel is van de ondersteuning, hoe de ondersteuning georganiseerd wordt en wanneer het plan geëvalueerd wordt om te kijken of de ondersteuning het gewenste effect heeft. Deze handelingsplannen hebben meestal een looptijd van 8 weken en worden ondertekend door leerkracht, leerling en ouders. 

Soms komen we met u tot de conclusie dat we advies en of hulp nodig hebben van aan de school verbonden externen, zoals begeleiding vanuit het samenwerkingsverband,   schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts of een logopedist en wordt na uw toestemming de aanmelding verzorgd door de school.

Verder kan het zijn dat we advies in willen winnen bij de orthopedagoog, die onze school ondersteunt. Dan vindt er meestal een gesprek plaats, waarin zowel de leerkracht, de IB-er en u als ouder(s) participeren en we gezamenlijk tot een ondersteuningsplan komen voor uw kind.

Remedial teaching

Als leerlingen onvoldoende baat hebben bij de verlengde instructie door de eigen leerkracht is er de mogelijkheid hen extra ondersteuning te bieden door hulp buiten de groep bij onze RT-er. Dit zal soms op individuele basis gebeuren, maar veel vaker gebeurt dit in kleine groepjes.

Daarnaast heeft de RT-er zogenaamde PI-spello groepjes, waar ze door middel van de PI-spello methode leerlingen ondersteunt met spellingproblemen.

In de groepen 3 en 4 krijgen leerlingen waarvan wij weten dat zij risico lopen op leesproblemen en leerlingen bij wie het leesproces onvoldoende op gang komt, in groepjes van 3 leerlingen extra ondersteuning door middel van de methode van Connect.  Zo proberen wij uitval op technisch lezen tot een minimum te beperken.

Mochten kinderen toch ernstige leesproblemen houden, dan is het verstandig te laten onderzoeken of er geen sprake is van dyslexie. Met bepaalde scores is het mogelijk een dyslexie-onderzoek aan te vragen, dat door uw verzekering wordt vergoed. Het spreekt vanzelf dat ook dit iets is waarin school en ouders gezamenlijk optrekken. Leerlingen bij wie dyslexie wordt geconstateerd hebben recht op extra lees- en spelling ondersteuning buiten school.

Passend onderwijs

In augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden . Voor leerlingen die meer of speciale zorg nodig betekent dit dat ouders samen met school kunnen kijken wat een kind nodig heeft. De Livingstoneschool beschikt hiervoor over een schoolondersteuningsteam (SOT), dat situatie specifiek wordt samengesteld en waarin naast IB-er en directeur ook experts van het samenwerkingsverband, waaronder een onderwijsspecialist en soms een gezinsspecialist zitting hebben. Per situatie kan dit team ook andere deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan het overleg over een specifieke leerling.

Voor leerlingen die besproken worden in het overleg van het SOT stelt de school  een groeidocument op. Dit document zal zoals de naam al zegt meegroeien naarmate er meer en meer gespecialiseerde zorg nodig is.

Naast algemene en (indien aanwezig) onderzoeksgegevens worden in dit document de  onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. Als het SOT van mening is dat er een arrangement nodig is voor deze leerling wordt er ook gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn en worden deze beschreven in het zogenaamde ontwikkelingsperspectief (OPP)

Soms zullen wij als school of u als ouders zich ondanks de ingezette ondersteuning in toenemende mate zorgen maken of uw kind nog wel passend onderwijs geboden wordt op de reguliere basisschool en dan kan in overleg met het SOT besloten worden dat een overstap naar het speciaal basisonderwijs gewenst is. Hiertoe wordt dan via het SOT een aanvraag ingediend bij de commissie TLV om een toelaatbaarheidsverklaring te verkrijgen die toegang verleent tot SBO of SO.

(Hoog)begaafdheid

Onder begaafde leerlingen verstaan we die kinderen die een A of een A+ score halen op de Cito toetsen en/of in beeld komen door observatie van de leerkracht. Zij zijn gebaat bij uitdagende leerstof, hebben vaak voldoende aan een korte instructie en beheersen de basisleerstof van een groep goed. Daarnaast zijn deze leerlingen veelal creatieve denkers.

Zo ontstaat een groep leerlingen binnen de groep die op een of meerdere vakgebieden pluswerk krijgt aangeboden digitaal of op schrift. Als school werken wij actief met ontwikkelingsgericht werken. De begaafde leerling zal juist hierin de uitdaging kunnen vinden. We kiezen er in eerste instantie voor om de begaafde leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep te laten werken om zo ook hun sociale component te blijven ontwikkelen. Maar ook binnen de begaafde groep zijn kinderen die extra uitdaging en verdieping  nodig hebben. Deze kinderen werken in plusgroepen buiten de groep aan diverse onderwerpen.

Handelingsgericht werken

Op de Livingstoneschool werken we handelingsgericht. Dit betekent dat we denken in mogelijkheden. Hierdoor staan de onderwijsbehoeften van onze groepen en onze leerlingen centraal. Uiteraard heeft de leerkracht hierbij een belangrijke rol. Het is dan ook van belang om de deskundigheid van onze leerkrachten op didactisch en pedagogisch gebied op een hoog niveau te houden. Ook de ouders worden betrokken bij het HGW. Zij hebben een belangrijke rol. Wij zien hen namelijk als deskundigen waarmee we regelmatig afstemmen over de kinderen. 

Binnen het handelingsgericht werken, werken we in de groepen op drie niveaus, zodat iedere leerling op zijn of haar niveau instructie krijgt. De doelen, het onderwijsaanbod aan de verschillende niveaugroepen en de organisatie hiervan worden beschreven in zogenaamde groepsplannen per vak. Deze plannen worden tweemaal per jaar bijgesteld en aangepast, nadat de methode onafhankelijke toetsen zijn afgenomen.

Schorsing en verwijdering

In geval van schorsing en verwijdering houdt de Livingstoneschool zich aan de wettelijke regelingen. Indien er toch een procedure opgestart wordt, hebben alle andere mogelijkheden om tot een acceptabele oplossing te komen niet het gewenste resultaat gehad. Het zal duidelijk zijn dat de genoemde procedure slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal worden gestart.  

Het bestuur van de vereniging, de leerplichtambtenaar en hulpverlenende instanties zullen, naast ouders, leerkrachten, IB-ers en directie, bij een dergelijke procedure altijd nauw betrokken worden. 

Voor een verdere uitwerking van het bovenstaande verwijzen we naar het door het bestuur vastgestelde beleid rondom toelating, schorsing en verwijdering.

En verder..

De Livingstoneschool besteedt veel aandacht aan de Christelijke feestdagen. Zo wordt de kerst gevierd met de gehele school in de Sint Jan en vieren we de Pasen met een van de bouwen in de school waarbij ouders uiteraard zijn uitgenodigd. Eenmaal per jaar is er een schoolkerkdienst.

In de loop van het schooljaar worden er diverse sporttoernooien in Gouda georganiseerd voor het basisonderwijs.

Aan een aantal toernooien doet onze school mee (o.a. voetballen, korfbal, dammen, schaken).

Verder lopen bijna alle groepen mee met de avondvierdaagse. Bij al deze bovengenoemde activiteiten zijn altijd een of meerdere leerkrachten van de school betrokken. Daarnaast doen wij een beroep op de ouders.

Jaarlijks gaan we op schoolreis met de groepen 3 t/m 7. Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolkamp.

Verder brengen de verschillende groepen regelmatig bezoeken aan instanties gekoppeld aan het thema waaraan de kinderen werken in de groep. Tevens worden excursies georganiseerd en deskundigen uitgenodigd die iets toevoegen aan ons onderwijs.

Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie. Voor deze presentatie worden ouders regelmatig uitgenodigd. Uiteraard maken we gebruik van diverse leskisten bij ons onderwijs.
Verschillende groepen bezoeken de bibliotheek en er wordt aandacht aan de kinderboekenweek besteed (met o.a. een boekenmarkt).
Hoogtepunt voor groep 8 is de musical. Deze musical wordt gepresenteerd aan ouders tijdens de afscheidsavond van onze school.

Indien mogelijk vormen we een muziekgroep die de weekopeningen of weeksluitingen begeleidt en ook op andere momenten van zich laat horen.
Naast het Sinterklaasfeest wordt er ook aan het einde van het jaar een juffen en meestersfeest gevierd. Daarnaast hebben we ook een sport-/speldag.

We willen graag ieder jaar iets doen voor goede doelen. Elke maandagmorgen wordt in de groepen geld opgehaald. Uiteraard gebeurt dit geheel op vrijwillige basis. Op deze manier willen we kinderen bewust maken van de leefomstandigheden van kinderen in de derde wereld en tegelijk praktische hulp bieden. Het geld is bestemd voor onze adoptie kind Jose. (via de stichting Compassion) Daarnaast gaat een deel van het geld naar 2 à 3 andere doelen. Per jaar wordt hiervoor een keus gemaakt. In het Livingstoontje of in de schoolkrant kunt u lezen welke doelen dat zijn. Ook steunen we de actie schoenendoos van Edukans.