Skip to main content

Missie en visie

Missie: Hier staan wij voor!

Op de Livingstoneschool staan wij voor positief christelijk onderwijs, dat is onze identiteit. 
Vanuit de Bijbel leren kinderen in relatie te leven met God, met elkaar en de wereld om ons 
heen. De opstanding en het leven van Jezus is hierbij voor ons een voorbeeld en opdracht. 
Vanuit het motto “Ga je met ons mee op ontdekkingsreis” ontdekken leerlingen hun talenten 
en mogelijkheden. Dit doen zij in een schoolomgeving die veilig en vertrouwd is en waarin 
kinderen ruimte krijgen om te groeien als persoon, in kennis en in vaardigheden.

Visie: Hier gaan wij voor!

Op de Livingstoneschool wordt het positief christelijk onderwijs zichtbaar, tastbaar en 
hoorbaar in de manier waarop we verhalen uit de Bijbel vertellen en verbeelden, de liederen 
die we zingen en de manier waarop we met elkaar omgaan.
Binnen ons onderwijs stellen we de mogelijkheden van de leerlingen centraal. We dagen 
leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een deel van ons onderwijs 
wordt daarom vormgegeven vanuit het concept ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. 
Ontwikkelingsgericht onderwijs biedt kinderen en leerkrachten uitdaging en motivatie om 
betekenisvolle leersituaties te creëren.

Leerlingen van de Livingstoneschool krijgen op het gebied van kennis en vaardigheden een 
stevige basis. We hebben als doel om goede leerresultaten te halen voor rekenen, taal en 
lezen. Deze zijn nodig om de wereld om ons heen te verkennen. Leren en ontdekken zijn 
sociale processen, waarmee kinderen op onze school op een goede manier leren samen te 
spelen, leven en werken. Door het vormgeven van een combinatie van programmagericht 
en ontwikkelingsgericht onderwijs bereiken we de door de overheid gestelde kerndoelen en 
handhaven we op schoolniveau bovengemiddelde resultaten op het gebied van rekenen, 
taal en lezen. Ook doen de kinderen belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden op.

Binnen ons onderwijs spreken we verwachtingen uit tussen leerlingen, leerkrachten en 
ouders. Hierbij sluiten we zoveel als mogelijk aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van 
onze leerlingen. Op de Livingstoneschool zijn we samen verantwoordelijk voor de groei van 
de kinderen. Kinderen en ouders worden actief betrokken bij het stellen van ambitieuze 
doelen en het vormgeven van ons onderwijs. Binnen het samenwerken en leren, gebruiken 
we op school gezamenlijke positief geformuleerde uitgangspunten. Kernwaarden als respect
en vertrouwen vormen hierbij een belangrijke basis.

Bijbelse vorming

Gebed: Elke dag begint en eindigt de leerkracht samen met de kinderen met een gebed tot 
onze hemelse Vader. Kinderen dragen zelf ook gebedspunten aan.
Bijbel: Drie keer per week vertellen wij de kinderen verhalen uit de Bijbel. Dit doen wij aan 
de hand van de methode Startpunt. De leerlingen die in groep 8 de school verlaten krijgen
een bijbel als afscheidscadeau mee. De leerlingen mogen deze bijbel zelf uitkiezen.
Liederen: We zingen veel verschillende christelijke liederen. In de onderbouw worden 
Bijbelse liedjes van Hanna Lam, Elly en Rikkert, Opwekking voor kids en Jan Visser 
gezongen. In de bovenbouw worden er opwekkingsliederen en psalmen en gezangen uit 
het Liedboek gezongen. Op de Livingstoneschool zijn twee gebedsgroepen actief, elke klas heeft een gebedsouder en in de klas staat een gebedsdoos, waar de kinderen hun gebeden in kunnen doen.

Vieringen

De christelijke feestdagen worden op school of in de kerk van één van de PKN-gemeenten 
gevierd. Het streven is dat elke bouw (groepen 1-2, groepen 3-5, groepen 6-8) één keer 
per jaar, samen met ouders, een viering in de kerk heeft, zoals met Kerst of Pasen. Eén 
keer per jaar is er een zogenoemde schoolkerkdienst in een reguliere dienst van een van 
de PKN-kerken in de buurt. In deze dienst heeft een bouw zijn inbreng.

Schoolregels

Alleen wanneer kinderen zich veilig voelen, kan er van een geschikte leeromgeving sprake 
zijn. Die veiligheid creëren wij door duidelijke regels binnen de school te hanteren. Elke 
maand stellen wij één van onze vijf regels centraal. Er hangen dan posters van de 
betreffende regel in de klassen en in de gangen. Verder wordt er tijdens de lessen aandacht 
aan besteed. Dit zijn de vijf regels:
1. We hebben eerbied voor God.
We luisteren met aandacht naar de Bijbelverhalen en zingen liederen tot eer van Hem.
2. We hebben respect voor leerkrachten en medeleerlingen.
We zijn vriendelijk en geduldig met elkaar en spreken beleefd tegen leerkrachten en andere 
volwassenen.
3. We houden de school veilig.
We zorgen dat iedereen zich veilig door de school kan bewegen.
4. We houden de school schoon. 
We ruimen onze spullen netjes op.
5. We gaan voorzichtig om met elkaars spullen. 
We zorgen dat spullen, kleding en fietsen heel blijven.

School en omgeving

Om vanuit onze missie de kinderen te leren in relatie te staan met de wereld om ons heen, 
maken we keuzes die we kunnen verantwoorden. Daarom kiezen wij voor:
1. Eerlijke handel. We gebruiken op school Fairtrade producten zoals koffie en 
thee (www.fairtradegemeentegouda.nl).
2. Afvalvrij. Sinds juni 2019 zijn wij een afvalvrije school. Op initiatief van de 
leerlingenraad is dit project gestart. In elke klas wordt gestimuleerd om gebruik 
te maken van bekers en lunchtrommels. Afval wordt gescheiden in diverse 
afvalbakken: papier, plastic, gft en rest.
3. Rookvrij schoolterrein. Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dit 
herken je aan het bord Rookvrije Generatie. Het betekent dat niemand rookt op 
het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken 
verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is 
schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde 
omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.