Skip to main content

Organisatie van ons onderwijs

Over het algemeen doorlopen de kinderen de basisschool in acht jaar (van 4 tot 12 jaar).
Die acht jaar zijn ingedeeld in het leerstofjaargroepensysteem. Dat wil zeggen dat de leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en in grote lijnen dezelfde leerstof aangeboden krijgen. De Livingstoneschool kent momenteel 12 groepen. Hiervan zijn er drie kleuter combinatiegroepen 1/2. Daardoor doen wij meer recht aan ons OGO en wij ervaren het als een verrijking dat de samenwerking tussen leerlingen hierdoor op een hoger niveau komt.

Door de leeftijdsopbouw van onze schoolpopulatie hebben wij, naast enkele jaargroepen, ook in de middenbouw en bovenbouw enkele combinatiegroepen vanwege de leeftijdsopbouw van de schoolpopulatie. 

Natuurlijk is elk kind uniek en kan niet ieder kind hetzelfde. Daarom hebben wij binnen onze structuur ruimte gemaakt voor het eigen niveau en het eigen tempo van kinderen. Wij bieden dus zorg op maat aan kleine groepen binnen de groep door te differentiëren op 3 niveaus. Indien noodzakelijk werken wij ook groepsdoorbrekend.

Op de Livingstoneschool zitten gemiddeld 25 kinderen in een groep. Uiteraard zijn niet alle groepen even groot en hebben wij groepen met minder of meer kinderen. In dit laatste geval zorgen wij, indien nodig, voor extra ondersteuning door bijv. onderwijsassistentes in te zetten.
Onze schooldeuren staan open voor stagiaires van verschillende Pabo’s en andere scholen.

Ook stagiaires van de opleiding ‘zorg en welzijn’ helpen regelmatig mee in diverse groepen, zodat de leerkracht een paar handen extra heeft in de klas. 
Wanneer u meer wilt weten over de organisatie van ons onderwijs, verwijzen wij u naar ons schoolplan. Dit ligt bij de directie ter inzage.

Specialisaties binnen de school

Naast de taak van de groepsleerkracht maken wij gebruik van de volgende specialisaties:

ICT = een extern ICT bedrijf. Naast het beheer en coördinatie van het computeronderwijs, draagt de ICT-er zorg voor de levering en het onderhoud van hard- en software. Intern hebben wij ook een ICT-er. Deze draagt zorg voor de dagelijkse ondersteuning.

IB = Intern Begeleider. Wij hebben een IB-er op onze school die zorg draagt voor alle groepen. De IB-er bespreekt de leerresultaten en het welzijn van de kinderen met, de directie, de leerkrachten, de ouders en/of de RT-er (zie hieronder). Zo nodig wordt er extern advies ingewonnen via de orthopedagoog die aan onze school verbonden is. Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk ‘Zorgbreedte’.

RT = Remedial Teacher. De taak van de RT-er is om kinderen die, op welk gebied dan ook, problemen of een bepaalde achterstand hebben individueel of in een klein groepje te begeleiden buiten de klas.

Logopediste. Jaarlijks worden alle leerlingen van groep 2 logopedisch onderzocht. Wanneer uw kind voor behandeling in aanmerking komt, krijgt u daarover persoonlijk bericht. De logopedist kan ook kinderen screenen op verzoek van de leerkracht.
Per leerjaar worden vervolgens de leergebieden uitgebreider. In welke vakken het kind moet worden onderwezen staat in de Wet op het Primair Onderwijs. Bij elk vak zijn kerndoelen aangegeven. U kunt een overzicht van de kerndoelen altijd inzien bij de directie.


De school heeft bij de kerndoelen goede methoden gekozen. Het is vervolgens de taak van de leerkracht om de leerstof te verdelen over het schooljaar. In het praktische deel vindt u een overzicht van de gebruikte methoden.

De kinderen maken hun werk op school. Alleen wanneer het nodig is wordt er ook thuis gewerkt, bijvoorbeeld als de leerkracht u vraagt thuis wat extra te gaan lezen met uw kind of om een spreekbeurt voor te bereiden.
Vanaf groep 5 leren wij kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor het huiswerk. Dit doen wij door bijvoorbeeld repetities op te geven die ze thuis moeten leren.
Vanaf groep 7 leren de kinderen zelf een agenda bij te houden en leren ze het maken van een werkstuk zelf te plannen.
In groep 8 wordt regelmatig huiswerk opgegeven. Dit om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen.

Zoals eerder beschreven proberen wij de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden omdat wettelijk bepaald is hoeveel uren les de kinderen moeten krijgen. De groepen 1 t/m 4 krijgen ongeveer 880 uur les per jaar, de overige groepen 1000 uur. In de praktische schoolgids vindt u een lestijden -en urenoverzicht.

Om bij te houden hoe het met ieder kind gaat worden er prognoses, verslagen en rapporten gemaakt van ieder kind. Deze worden besproken met de intern begeleider. Wanneer er bijzonderheden zijn wordt u daarvan op de hoogte gebracht.


Verder zijn er drie keer per jaar 10-minutenavonden. Op zo’n avond kunt u heel direct met de leerkrachten over de vorderingen van uw kind spreken.


Indien wij overwegen of het niet beter voor een kind is om te doubleren, bespreken we dat in elk geval zo snel mogelijk met u en wordt dit uiterlijk in de maand mei samen met u beslist.

 

Specifiek groep 1 en 2

Godsdienstonderwijs

Het eerste half uur van de dag wordt er begonnen met het gebed en zingen van Bijbelse liedjes. Kinderen kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarvoor gebeden kan worden in de groep. We beginnen de week met het bespreken van het onderwerp dat die week aan de orde komt in de Bijbelverhalen. We vertellen twee keer per week een Bijbelverhaal.  Op de overige dagen worden de Bijbelverhalen herhaald en wordt er een verwerking rondom het Bijbelverhaal gedaan.

Een keer in de 14 dagen hebben we met alle kleutergroepen een weeksluiting die, bij toerbeurt, voorbereid wordt door een groep. Hierin wordt teruggekomen op het onderwerp van de afgelopen weken in de vorm van bijvoorbeeld het zingen van liedjes of een toneelstukje. Dit gebeurt in onze aula.

Lezen

In de kleutergroepen wordt er, als voorbereiding op het lezen, veel voorgelezen aan de kinderen. Ook komen er in het tweede deel van schooljaar kinderen uit de bovenbouw voorlezen in de kleutergroepen.In de kleutergroepen is een leeshoek aanwezig. De boeken in deze hoek hebben te maken met het thema waar de klas op dat moment mee bezig is.In de groepen 1 en 2 is veel spelmateriaal aanwezig, waarmee de kinderen spelenderwijs met woorden en letters bezig (kunnen) zijn.In groep 2 krijgen de kinderen bij ieder thema minimaal twee letters aangeboden.

Taal

De taalontwikkeling vindt plaats vanuit de belevingswereld van het kind. Met behulp van de diverse projecten worden nieuwe woorden en begrippen aan de kinderen aangeboden. Belangrijke activiteiten voor de ontwikkeling van de taal zijn: kringgesprekken, taalspelletjes, opzegversjes, voorlezen door de leerkracht, poppenkast en vertellen.

Schrijven

Vanaf groep 1 zijn er spelletjes en opdrachten die gericht zijn op de ontwikkeling van de fijne motoriek. Dit kan door middel van bewegingsspelletjes, tekenen (kleuren), spelen met zand en klei en spelletjes uit de kast (bv. een kralenplank).De kinderen uit groep 2 maken kennis met de schrijfhoek, waar ze kunnen werken met letters. In de schrijfhoek werken de kinderen ook aan producten die in het spel gebruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan het schrijven/stempelen van een prijslijst voor in de themahoek.
In de tweede helft van groep 2 krijgen de kinderen les in voorbereidend schrijven. Daar oefenen ze de schrijfhouding en wordt de nadruk gelegd op de pengreep.

Rekenen

Vanaf groep 1 worden kinderen vertrouwd gemaakt met de ruimtelijke begrippen en de hoeveelheideenheden. In groep 2 wordt dit steeds verder uitgebreid en gaan de kinderen  ook de cijfersymbolen benoemen en herkennen. De rekendoelen worden voornamelijk verwerkt in de spelhoeken. In deze hoeken krijgen de cijfers betekenis voor de kinderen.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Iedere periode wordt er gewerkt aan een thema. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s die te maken hebben met de omgeving van de kinderen, de natuur of beroepen. Binnen deze thema’s  wordt de wereld door de kinderen verkend. De ervaringen die de kinderen op doen, worden op verschillende manieren verwerkt. Dit gebeurt voornamelijk in de speel- en werkles waar kinderen creatief met het thema bezig kunnen zijn.  Binnen de speel- en werkles neemt het spel in de themahoek ook een grote plaats in. In de themahoek wordt de werkelijkheid zo reëel mogelijk nagebootst. Daarnaast  worden diverse reken- en taaldoelen op een speelse manier in het spel verwerkt.

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 spelen elke ochtend en middag buiten op het plein. Bij slecht weer gaan de kinderen spelen of gymmen in het speellokaal. Tenminste 1 keer per week wordt er (ongeacht het weer) een gymles of spelles gegeven in het speellokaal.

 

Specifiek groep 3 t/m 8

Godsdienstonderwijs

Het eerste half uur van de dag wordt er begonnen met het gebed en zingen van een aantal liederen. We hebben een liedlijst waarin psalmen, gezangen, opwekkingsliederen en andere christelijke kinderliedjes elkaar afwisselen. We vertellen 3 keer per week een Bijbelverhaal volgens een vast rooster. De dag wordt afgesloten met gebed.

Iedere week zijn er weeksluitingen of weekopeningen waarbij een aantal groepen terug kijken of de afgelopen weken door middel van het zingen van liederen, een quiz of een verhaal. In de hogere groepen leren we kinderen ook zelf uit de Bijbel te lezen en stimuleren we ook de feitelijke Bijbelkennis (o.a. het leren van de Bijbelboeken).

Naast het eerste half uur in de klas hebben wij ook vieringen met de ouders. Te denken valt aan de paasviering in de school, de schoolkerkdienst en de kerstviering in de Sint Jan.

Lezen

In groep 3 is het leesonderwijs gedifferentieerd. Kinderen gaan verder met leren lezen op het niveau waarop ze op dat moment zijn. Tegelijk met het leren van de techniek van het lezen, wordt aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Ook in de groepen 4 tot en met 8 maken we gebruik van een methode voor technisch lezen: Estafette. In drie niveaugroepen wordt hier gewerkt aan de technische leesvaardigheid van de kinderen. Daarnaast werken we aan de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen met behulp van de methode Nieuwsbegrip. Er wordt ook tijd ingeruimd om af en toe gewoon eens lekker in een spannend boek van jezelf of van de schoolbibliotheek te lezen. Want leesplezier is de basis om verder te ontwikkelen. Uiteraard hebben wij boekjes op verschillende AVI-Niveaus.

Taal

Op de Livingstoneschool maken wij gebruik van de methode Taal in Beeld. In deze methode is afwisselend aandacht voor woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Naast de methode is er extra aandacht voor spreekvaardigheid door middel van spreekbeurten en boekbesprekingen. De schrijfvaardigheid wordt extra onder de aandacht gebracht bij het schrijven van een werkstuk in de hogere groepen.

Spelling

Voor spelling maken we op de Livingstoneschool gebruik van de methode Spelling in Beeld. In deze methode worden klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden aangeboden. Vanaf groep 6 is er ook speciale aandacht voor de werkwoorden. Voor de leerlingen die moeite hebben met spelling is er de mogelijkheid om mee te doen met PI-spello.

Schrijven

Na de voorbereidende motorische oefeningen in de kleutergroepen, starten we in groep 3 met het methodisch schrijven. De kinderen schrijven met vulpen. Dit biedt betere mogelijkheden voor een leesbaar handschrift.

Rekenen

In groep 3 wordt wat geleerd is in de groepen 1 en 2 toegepast in de rekenmethode. We maken gebruik van de methode “wereld in getallen” Rekenen is, naast het aanleren van een aantal basisvaardigheden, ook het formuleren van gevonden oplossings­methoden. Hierbij worden praktische probleemstellingen gebruikt. Globaal genomen leren we in groep 3 de kinderen vlot optellen en aftrekken onder de tien. In de groepen 4 en 5 leren we de kin­deren de tafels. Vanaf groep 5 gaan we aan de slag met cijfermatige bewerkin­gen. In de groepen 6, 7 en 8 richtten we ons op breuken, procenten, en wiskundige onderwerpen zoals grafieken en tabellen.

Wereldoriëntatie

De wereldoriënterende vakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeeronderwijs worden in de diverse groepen geïntegreerd aangeboden binnen de thema’s waaraan we werken. In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen. Vanaf groep 5 worden door de kinderen werkstukjes gemaakt over onderwerpen die hun belangstelling hebben.

Engelse taal

In de groepen 5 tot en met 8 wordt Engels gegeven aan de hand van de methode Take It Easy. Deze methode wordt ondersteund door het digibord. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan de spreek- en luistervaardigheid van de kinderen met behulp van een native speaker.

Expressievakken

Bij de ontwikkeling van de kinderen speelt ook de expressieve kant een rol. Het gaat bij een kind namelijk niet alleen om schoolse vaardigheden of kennisgebieden. Aan de mogelijkheid om je met allerlei materiaal te uiten (tekenen, handvaardigheid, muziek, taalexpressie, drama) wordt dan ook aandacht besteed tijdens ons OGO.

Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 hebben minimaal 1x per week een gymnastiekles, waarin afwisselend spel en toesteloefeningen aan de orde komen. Voor de gymtijden kunt u de praktische informatiegids raadplegen.