Skip to main content

Ons onderwijs

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (O.G.O.)

Op de Livingstoneschool werken we met een andere manier van onderwijs geven, vorming en kennisoverdracht.

Het is voor ons duidelijk dat de traditionele manier van lesgeven op een sterk programmagerichte wijze absoluut niet fout is; zelfs heel overzichtelijk. 
Als kanttekening bij deze eenzijdige manier van lesgeven plaatsen wij dat naar onzes inziens de leerling onvoldoende bij het eigen leerproces wordt betrokken. Daarom zijn wij, naast de traditionele vorm van lesgeven, gestart met O.G.O.

Kinderen leren op zoveel verschillende manieren en plaatsen en ook nog eens in een verschillend tempo. O.G.O. komt hier meer aan tegemoet.

O.G.O. op de Livingstoneschool houdt in:

 Per jaar werkt elke klas aan 5 thema’s met de vakanties als natuurlijke afbakening.
Binnen dit thema doorloopt elke klas meerdere fasen.We laten de kinderen meer verantwoordelijkheden dragen voor de inhoud van hun onderwijs. De leervragen van de kinderen geven richting aan de leerinhouden die behandeld worden.
Het onderlinge samenwerken tussen de leerlingen wordt gestimuleerd
We halen waar nodig/mogelijk de wereld van buiten naar binnen en samen met de leerlingen zoeken wij de antwoorden op onze leervragen in de buitenwereld.

De vakken rekenen, lezen en spelling worden op een voornamelijk programmagerichte wijze gegeven a.d.h.v. de methoden. De overige vakken worden opgenomen in het thema. De kerndoelen, die per jaar behandeld moeten worden, zijn leidend.

Bij de afsluiting van een thema vragen wij regelmatig de ouders om te komen kijken in de klas.
De ouderbetrokkenheid proberen wij te vergroten door ouders in de klas uit te nodigen om te vertellen of iets te laten zien over hun beroep of specialisme.
Wij inventariseren jaarlijks onze doelen die per schooljaar behaald moeten worden, zodat wij de doelen ook los van de methodes kunnen plaatsen.

 Ons O.G.O. wordt regelmatig geëvalueerd door de O.G.O.-stuurgroep die bestaat uit de directeur, intern begeleider en 3 leerkrachten. Overigens worden wij als school begeleid door het onderwijsontwikkelingscentrum ‘De Activiteit’. 

Groep 1

In de onderbouw wordt gewerkt met OGO thema’s.

Bij het kiezen van een thema houden wij rekening met de leefwereld van de kinderen. Het thema wordt gestart met een aantal startactiviteiten. 
De kinderen worden op deze manier gestimuleerd om mee te denken. De thema’s bestaan uit verplichte en niet verplichte activiteiten. Tijdens de speelwerkles waarin deze activiteiten plaatsvinden, maken wij gebruik van eenplanbord. Op dit bord hangen de kinderen hun naamkaartje bij de activiteit die ze willen kiezen. Zo krijgen de kinderen inzicht in wat ze in een week

aan verplichte en niet-verplichte activiteiten hebben gedaan. 
Het spel in de themahoek speelt een belangrijke rol in de kleutergroepen. In de themahoek wordt de werkelijkheid zo reel mogelijk nagebootst. Daarnaast worden diverse reken en taal doelen in het thema verwerkt.

Wij zien in het OGO veel ontwikkelingskansen liggen voor de kinderen. Aan de hand van boeken, filmpjes, kringactiviteiten krijgen de kinderen nieuwe informatie over het thema.

In de hoeken wordt deze nieuwe kennis omgezet in spelelementen. 

Opbrengstgericht werken

Het werken aan een opbrengstgerichte cultuur ziet er op de Livingstoneschool als volgt uit:

-We werken met een duidelijke toetskalender waarin het afnemen, analyseren en het planmatig werken aan verbetering van opbrengsten op leerling-, groep- en schoolniveau door middel van protocollen is opgenomen.
-De schoolleider en Ib’er hebben geleerd een opbrengstgerichte cultuur te integreren in de huidige schoolcultuur.
-De schoolleider, Ib’er en de leerkrachten hebben geleerd resultaten op waarde te schatten en zijn in staat om te werken met prognoses.
-Tijdens groepsbesprekingen staan naast het pedagogische klimaat ook de opbrengsten centraal.
-Er wordt gewerkt met rapportages waarin de tussenresultaten en de eindresultaten staan opgenomen met een prognose voor de eindresultaten van het volgende jaar.

Overgang van groep 2 naar 3

De overgang van de kleuterbouw naar groep 3 is een heel ingrijpende. Daarom besteden wij er veel aandacht aan om die drempel te verlagen. In het O.G.O. ligt een grote nadruk op de lees- en schrijfvaardigheden die in groep 3 verder ontwikkeld worden.

In laatste maand voor de zomervakantie is er al een aantal activiteiten om de kinderen kennis te laten maken met groep 3.

Overgang naar het VO 

Ook proberen wij onze groep 7 en 8 leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die zij gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor bezoeken wij met hen een aantal open dagen en proberen wij ze een zo volledig mogelijke voorlichting te geven. Ook geven wij ze steeds wat meer huiswerk, waarbij we ze begeleiden om een goede planning te maken. Ook de ouders nemen we vanaf groep 7 mee in het VO traject. In groep 7 is er een voorlichtingsavond waarin het VO-traject binnen onze school centraal staat. Verder vinden er eind groep 7 VO-prognose gesprekken plaats. Hierdoor heeft u als ouder alvast een indicatie naar welk VO-niveau uw zoon/dochter zou kunnen gaan. Begin groep 8 worden de gesprekken door de groep 8 leerkracht hervat. Na de toetsen in januari volgt in februari een definitief schooladvies, zodat alle kinderen half februari aangemeld kunnen zijn bij het VO. (voor meer informatie zie onze VO folder)

Nascholing

We zorgen door middel van gerichte nascholing dat we de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. We zijn op dit moment als team enthousiast bezig met Human dynamics en groepsvormingsprocessen. Daarnaast zijn we met elkaar het ICT-onderwijs op school verder aan het uitbreiden en meer gestalte aan het geven. Verder verdiepen wij ons in hoogbegaafdheid. We houden ons vooral bezig om ervoor te zorgen dat deze groep leerlingen voldoende uitdaging krijgt.
Naast deze teambrede scholing vindt er ook individuele scholing van het personeel plaats. Aan de hand van voortgangsgesprekken bepalen we jaarlijks te volgen cursussen. Ook n.a.v. het ondersteuningsprofiel hebben wij cursussen ingekocht.