Skip to main content
Privacy Privacy

Privacy

Home  › ... Informatie › Privacy

Privacy

Op de Livingstoneschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de vereniging/stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders. Dit reglement is vastgesteld met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Een aantal gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.

Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de organisatie voor wie de gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Op school worden regelmatig foto’s en films gemaakt van evenementen of van klassensituaties. We gaan daar zorgvuldig mee om en dragen er zorg voor dat beeldmateriaal niet ongecontroleerd naar buiten gaat.

Bij inschrijving van uw kind heeft u de privacy voorkeuren opgegeven voor o.a. publicatie van foto’s. Deze toestemming blijft geldig totdat uw kind de school verlaat. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Een toestemmingsformulier kunt u downloaden op onze website of opvragen bij de administratie.

Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s van leerlingen of medewerkers te publiceren op sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes. De school kan dit niet verbieden, maar vraagt ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy binnen CNS, kijk dan op www.cnsgouda.nl/privacy.

Soms moet er een onderzoek plaatsvinden door een extern deskundige. Altijd zal er eerst toestemming aan de ouders gevraagd worden voor zowel het verkrijgen als het doorgeven van informatie. Besprekingen in het MPO (Meer Partijen Overleg) kunnen ook alleen maar plaatsvinden na toestemming van ouders.

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact