naar hoofdpagina

Daar werken we voor!

Openheid en betrokkenheid

Wij staan open voor ouders, kinderen en nieuwe ontwikkelingen.
De drempels op onze school zijn laag en dat willen we graag zo houden. We willen graag in gesprek met kinderen en ouders, over fijne dingen maar ook over de moeilijke dingen van het (school)leven.
We zijn meelevend en houden u zo goed mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen in de school. Wij betrekken de ouders graag bij onze activiteiten in en rond de school.Mochten er dingen zijn waar u tegenaan loopt laat het ons weten. Bespreek het in eerste instantie met de leerkracht van uw kind, eventueel met de intern begeleider of maak een afspraak met de directie. U bent van harte welkom!        

Gedifferentieerde instructie/ OGO weektaak
De differentiatie die wij in de kernvakken aanbrengen betekent dat we werken met drie groepen binnen een klas:

  • een groep instructiegevoelige kinderen die de standaard groepsinstructie krijgt met begeleide in oefening, waarna ze zelfstandig aan het werk gaan,
  • een groep instructieonafhankelijke leerlingen die via compacten van de methode werkt en alleen zo nodig korte instructie krijgt en die daarna zelfstandig verwerkt om vervolgens zelfstandig met verrijkingsstof te werken
  • een groep instructieafhankelijke leerlingen, die verlengde instructie krijgt aan de instructietafel en begeleide in oefening, waarna ze korter zelfstandig werken.

Vanaf groep 3 werken we vier keer per week aan de OGO weektaak. In deze OGO weektaak zitten opdrachten die de kinderen zelfstandigkunnen uitvoeren. De opdrachten hebben te maken met het OGO thema.
Op het moment dat de leerlingen met de OGO weektaak bezig zijn heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen in groepjes te begeleiden.

Kinderen die een geheel eigen zorg, begeleiding of andere lesstof hebben krijgen daarvoor een individueel handelingsplan. Dit plan wordt door de leerkracht, ouders en vanaf volgend schooljaar (ook) door de leerling ondertekend en eenmaal per 8 weken met hen geëvalueerd.
Dit om de (extra) zorg een gedeelde verantwoordelijkheid te laten zijn van de leerling, ouders en school samen.

Veiligheid en duidelijkheid

Pas als kinderen zich veilig voelen kan er van een geschikte leeromgeving sprake zijn. Die veiligheid creëren wij door duidelijke regels binnen de school te hanteren. Wij hebben aandacht voor normen en waarden en pakken “onveilig” gedrag direct aan.
We hebben bewust voor 10 Livingstone-regels gekozen. Elke maand stellen wij in alle groepen een nieuwe “regel van de maand” centraal.
Voor kinderen die meer ondersteuning behoeven op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan een SIJS training. Gedurende deze training worden de kinderen in de gelegenheid gesteld zich verder te ontplooien op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Ambitie en enthousiasme

Wij willen de kinderen leren dat Hij ieder zijn eigen gaven en talenten geeft en ons vraagt die optimaal in te zetten en te benutten.
Een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen is de basis voor goede prestaties.
We willen bij de kinderen er uithalen wat er inzit. We werken aan een krachtige leeromgeving en stimuleren kinderen tot goede prestaties.

Wij volgen de resultaten van de kinderen nauwgezet middels ons leerlingvolgsysteem. We willen als leerkrachten op een enthousiaste manier les geven. Dit om kinderen het gevoel te geven dat leren leuk is. De betrokkenheid van de kinderen bij het eigen leerproces vinden wij van groot belang. We trekken er daarom vaak met de klas op uit, halen activiteiten in de school en hebben aandacht voor verhalen van kinderen en hun leefwereld. Daarnaast besteden we ook veel tijd aan persoonlijke kant van de leerlingen en aan hun emotie en expressie. Dat vraagt ook van ons als team een brede kijk op kinderen, inlevingsvermogen en een groot enthousiasme.