naar hoofdpagina

Waar gaan we als school voor?

Missie

 

Ieder kind zien wij als een uniek individu met eigen talenten. Kinderen verschillen van elkaar en ontwikkelen zich op verschillende manieren. Wij zien ons als school gesteld voor de taak om die talenten te ontdekken en de kinderen te helpen deze te ontwikkelen. We geven hier invulling aan onder het motto “ga je met ons mee op ontdekkingsreis”. 

 


Visie

We zijn in de eerste plaats een Christelijke school. We proberen te leven en te werken vanuit ons geloof. De Bijbel vormt de bron waaruit geput wordt voor de vormgeving van het protestants christelijk onderwijs en voor de omgang met elkaar binnen de school. Wij gaan uit van het liefdesgebod dat Jezus ons gaf: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. We proberen als leerkrachten, leerlingen en ouders met liefde en respect voor elkaar en de aarde om te gaan. Ieder kind is een uniek schepsel van God dat mag worden wie hij of zij is. Wij willen de kinderen leren dat Hij ieder zijn eigen gaven en talenten geeft en ons vraagt die optimaal in te zetten en te benutten.

 


Onze benadering is gericht op:

- Het wekken van gevoeligheid bij de kinderen voor het bestaan van een wereld, die de dagelijkse werkelijkheid overstijgt.
- Het leren zien dat God het grote geheim achter en in de totale schepping is, en dat daarom ook elk kind als individu waardevol in Zijn ogen is.
- Het leren kennen van de Bijbelse verhalen en het leren van de betekenis van die verhalen; het leggen van de verbinding tussen de Bijbelse verhalen en de werkelijkheid van elke dag opdat kinderen leren betekenis te geven aan hun leven.

 


Ons onderwijs zorgt voor kennis, vaardigheden en attituden die voor de toekomst van kinderen belangrijk zijn.In principe werken wij met een leerstofjaarklassensysteem, wat heel overzichtelijk is en structuur biedt. Om redenen van doelmatigheid worden onderwijsinhouden, die betrekking hebben op basisvaardigheden, op een methodisch programmatische wijze aangeboden.

 


Het nadeel van het leerstofjaarklassensysteem is dat het uitgaat van de gemiddelde leerling die niet bestaat. De niveaus binnen de jaargroepen kunnen behoorlijk verschillen. Daarom treffen we pedagogische, didactische, leerstofinhoudelijke en organisatorische maatregelen om ieder kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. We geven gedifferentieerde instructies en indien noodzakelijk werken we ook groep doorbrekend. In hoofdstuk 3.5 (zorg) staat een en ander nader uitgewerkt. 

 


Een ander nadeel van een methodisch programmatische werkwijze is dat de relatie met de werkelijkheid verloren kan gaan. In ons onderwijs vinden we een juiste balans tussen hetgeen betekenis heeft vanuit maatschappelijk perspectief en hetgeen voor kinderen van betekenis is van groot belang.

 


Wát kinderen leren en de manier waaróp moet een sterke relatie hebben met de werkelijkheid waarin zij leven. Om daaraan vorm te geven is op de Livingstoneschool voor de zaakvakken gestart met Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Kinderen leren met vakoverstijgende thema’s op een betekenisvolle manier de werkelijkheid kennen. We willen kinderen voor uitdagingen plaatsen waar een oplossing voor gevonden moet worden. Hierdoor ontstaat een natuurlijke ‘leerbehoefte’ waar in het onderwijs rekening mee wordt gehouden. In de onderbouw doen we dat door een impuls te geven aan het spel van de kinderen. In de bovenbouw stimuleren we kinderen tot onderzoek. Kinderen worden hierdoor in toenemende mate mede-eigenaar van hun leerproces en worden daarin door de leerkrachten begeleid. 

 


Belangrijke basisbehoeften waar in het onderwijs aan tegemoet wordt gekomen zijn emotionele vrijheid, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Ze vormen een voorwaarde om tot leren te komen. Belangrijke principes waar we in het onderwijs aan werken zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. We beseffen dat we met de mix tussen een OGO benadering en het leerstofjaarklassensysteem een compromis sluiten tussen een leerstofgerichte en een kindgerichte benadering.